Alan Adı Hizmet Sözleşmesi

Cevher Hosting Alan Adı Hizmet Sözleşmesi

Cevher hosting web sitemizi ziyaret ederek sunduğumuz alan adı kayıt ve tescili ile transfer hizmetlerinden faydalanmak isteyen ziyaretçiler ve müşteriler alan adı hizmet sözleşmesini kabul ederek onaylamış olurlar.

Alan Adı Hizmet Sözleşmesi Cevherler Hosting'den Domain Kayıt ve Tescili İle Transferi Siparişi Oluşturanların Kabul Ederek Onayladığı Bir Sözleşmedir

Alan Adı Hizmet Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Tarafları

Bir tarafta; “Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi. No:4, Next Level Loft Ofis, Kat:23 No:65” adresinde hizmet veren (Başkent Vergi Dairesi 2060705211 Vergi No'lu ve Ankara Ticaret Odası 402944 Ticaret Sicil No'lu) CEVHERLER ENERJİ DANIŞMANLIK MADENCİLİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (işbu sözleşmede kısaca “CEVHERLER HOSTİNG” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; CEVHERLER HOSTİNG’e ait websitesi “https://cevherlerhosting.com” (kısaca website olarak anılacaktır) üzerinden CEVHERLER HOSTİNG ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile websitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu Alan Adı Hizmet Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme olarak anılacaktır”) kabul edilmiştir.

Bundan sonra Sözleşmede; MÜŞTERİ ve CEVHERLER HOSTİNG ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

İşbu Sözleşme, MÜŞTERİ'nin elektronik ortamda kabul etmiş olduğu “Hizmet Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, MÜŞTERİ tarafından okunarak kabul edilen Gizlilik Politikası, website ziyaret edildiğinde alt kısımda belirtilen Gizlilik ve Güvenlik Uyarısı, Hizmet İade Şartları Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmesi ve Hizmet Şartları hükümleri geçerli olacaktır. MÜŞTERİ’nin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşme üzerinde zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ, CEVHERLER HOSTİNG hizmetlerini kullanmaya devam etmesi halinde, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

2. Sözleşmenin Konu ve Kapsamı

Bu Sözleşme, MÜŞTERİ’nin CEVHERLER HOSTİNG üzerinden sağladığı veya sağlayacağı Alan Adı Tahsisi / Kayıt hizmetinin kullanımına ilişkin kayıt ve şartları ortaya koyar ve Hizmet Şartları ve Hizmet Sözleşmesi’nin bir parçası olarak Taraflar arasındaki nihai anlaşma şartlarını kapsar.

MÜŞTERİ; işbu sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra Hizmet Sözleşmesi ve Hizmet Şartları’nı da bu sözleşme ile ayrılmaz bir bütün olarak, okuyup, anladığını ve Yetkili Tescil Kuruluşu'nun ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün devir ve uyuşmazlık çözüm politikası ile CEVHERLER HOSTİNG’in zaman zaman websitesi üzerinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dahil olmak üzere işbu Sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, bütün kayıt ve şartlara uygun davranmayı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

MÜŞTERİ; gerek CEVHERLER HOSTİNG gerekse Yetkili Tescil Kuruluşu'nun ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün koymuş olduğu kurallar ile bağlıdır. MÜŞTERİ; ICANN ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Yetkili Tescil Kuruluşu'nun ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün tarafından belirlenen kayıt, şartlar, ilgili mevzuata ve CEVHERLER HOSTİNG tarafından zaman zaman yayınlanabilecek bütün kural ve politikalara uymakla yükümlüdür.

3. Sözleşmede Alan Adının Seçilmesi

MÜŞTERİ; website sayfasından yaptığı alan adı sorgulama sırasında bir alan adının almaya uygun olduğunun belirtilmesine rağmen, CEVHERLER HOSTİNG söz konusu alan adının alınabilmesini garanti etmez

MÜŞTERİ; alan adı tescilinin ve bunu kullanmayı düşündüğü biçimin, bir üçüncü şahsın yasal haklarını ihlal etmediğini ve alan adını hiçbir yasadışı amaç için tescil ettirmediğini ve asla böyle bir amaç için kullanılmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

4. Sözleşmede Ücretler

MÜŞTERİ, aldığı hizmetler ile ilgili olarak CEVHERLER HOSTİNG’e arzu edilen alan adı tescilinin veya yenilemesinin yürürlüğe girmesinden önce ilgili hizmet ücretlerini ödemeyi kabul etmektedir. İşbu sözleşme kapsamında ödenecek ücretlerin hiçbiri, alan adı tescilinin ilgili tescil süresi sona ermeden önce askıya alınması, iptal edilmesi veya devredilmesi halinde iade edilemez.

MÜŞTERİ;

 • (a) tescil işleminin gerektirdiği belirli güncel, tam ve tutarlı bilgileri temin etmeyi (bu tür tüm bilgiler “Hesap Bilgileri” olarak anılacaktır) ve
 • (b) bu Hesap Bilgilerini güncel, tam ve doğru durumda tutmak için gerekli görülen şekilde temin etmeyi ve güncellemeyi kabul eder.

MÜŞTERİ; Hesap Bilgileri’nin ve başvuru sırasında belirtilen diğer tüm açıklamaların doğru, tam ve eksiksiz olduğunu beyan etmektedir. Yetkili Tescil Kuruluşu'u ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü şu durumlarda MÜŞTERİ’nin alan adı tescilini önceden bildirimde bulunmaksızın ve derhal hüküm ifade edecek şekilde iptal/feshetme hakkını saklı tutmaktadır:(i) MÜŞTERİ'nin veya temsilcisinin sunduğu bilgilerin yanlış, tutarsız, eksik, güvenilmez, yanlış yönlendirici veya başka bir şekilde gizli olması veya (ii) Hesap Bilgilerinin doğru, güncel, tam, tutarlı ve güvenilir şekilde tutulmamasıdır. Böyle bir ihlal/fesih halinde CEVHERLER HOSTİNG, Yetkili Tescil Kuruluşu ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü herhangi bir para iadesinde bulunmayacaktır.

5. Sözleşmede Alan Adı Sürersinin Uzatılması

Alan adları sınırlı bir süre için genellikle yıllık olarak tescil edilmektedir. MÜŞTERİ’nin alan adını zamanında yenilememesi halinde tescili sona erecek olup, CEVHERLER HOSTİNG kendi insiyatifi ile tescili sürdürmeye ve alan adını kendi hesabımında tutmaya, tescili silmeye veya bir üçüncü şahsa satmaya karar verebilir. MÜŞTERİ; bir alan adı ile ilgili haklarının ve menfaatlerinin tescilin sona ermesi ile birlikte sona erdiğini ve tescili sona eren tüm alan adlarının bir üçüncü şahıs tarafından tescil ettirilebileceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

Bir alan adı MÜŞTERİ'ye tahsis edildiği zaman (MÜŞTERİ adına kayıt olduğu zaman) adı geçen alan adı bakımından süre uzatımı ancak iki şekilde olabilir;
a) MÜŞTERİ otomatik ödeme talimatı verdiğinde ve tahsilat gerçekleştiğinde,
b) MÜŞTERİ; CEVHERLER HOSTİNG’de hesabının bulunduğu kontrol panelinden alan adının süresini ödeme yaparak uzattığında ve akabinde bu süre uzatımına ilişkin tahsilat gerçekleştiğinde olabilir. Bunun dışındaki haller için CEVHERLER HOSTİNG alan adı süre uzatımı bakımından MÜŞTERİ’ye herhangi bir taahhütte bulunamaz.

Herhangi bir nedenle CEVHERLER HOSTİNG’in, alan adına ilişkin bedelin ödemesini alamaması halinde MÜŞTERİ alan adı kaydı sona erecektir.

Alan adı süresi uzatımı; tahsis süresi sona ermeden ya da sona erdikten sonraki 30 (otuz) gün içerisinde gerçekleştirilmelidir. Söz konusu süre bitiminde MÜŞTERİ’nin alan adı tahsis süresini uzatmaması halinde, devam eden 15 gün içerisinde alan adı tahsis ücretine ek olarak alan adı geri alım ücreti ödeyerek alan adını geri alması mümkündür (alan adını geri alma ücreti, alan adının uzantısına göre değişebilen bir ücrettir). Ancak bu süre içerisinde de MÜŞTERİ’nin alan adını geri almaması halinde ilgili alan adı silinmek üzere işaretlenecektir. Silinme sürecinde MÜŞTERİ; alan adının silinebileceğini veya bir başka kişiye devredilebileceğini kabul eder. Yukarıda bahsi geçen süreler tüm alan adları için geçerli olmayıp, ayrıca alan adının uzantısına ya da ICANN ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Yetkili Tescil Kuruluşu ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü tarafından belirlenen kayıt ve şartlara göre değişebilecektir.

MÜŞTERİ eğer, alan kaydı hizmeti ile birlikte alan adı maskeleme, alan adı yönlendirme veya benzeri bir hizmeti de alıyorsa, alan adı kayıt süresinin sona ermesiyle birlikte aldığı diğer hizmetlerin de sürelerinin otomatik olarak sona ereceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

6. Sözleşmede Alan Adı Devri ve Yeniden Satışı

MÜŞTERİ; CEVHERLER HOSTİNG aracılığıyla kaydettirdiği herhangi bir alan adını, kaydın başlangıç tarihinden sonraki ilk altmış (60) ve son 30 gün içinde bir başka alan adı Yetkili Tescil Kuruluşu ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’ne devredemeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

Whois Bilgilerinde Tescil Ettiren olarak adlandırılan kişi tescilli Ad sahibi olacaktır. CEVHERLER HOSTİNG'e kayıt olma esnasında Yönetici hesap kimliği ile parolanın temin edilmesi sırasında idari iletişim kişisi olarak adı verilen kişi, alan adını yönetme yetkisine sahip Tescil Ettiren yetkilisi olarak kabul edilecektir. MÜŞTERİ alan adının sahipliğini başka bir şahsa (“Transfer Alan”) transfer etmeden önce Transfer Alandan işbu Sözleşmenin tüm kayıt ve koşullarının bağlayıcılığını kabul ettiğini gösteren yazılı bir beyan almalıdır. Transfer Alanın makul bir şekilde (tarafımızca kendi irademize göre karar verdiğimiz şekilde) işbu Sözleşmenin kayıt ve koşullarının bağlayıcılığını kabul etmemesi halinde ilgili transfer geçersiz ve hükümsüz kabul edilecektir.

MÜŞTERİ; üçüncü bir kişi hesabına bir alan adı satın alması durumunda, esasen CEVHERLER HOSTİNG’in sunmuş olduğu hizmetleri kullanmak sureti ile ve CEVHERLER HOSTİNG aracılığıyla onların alan adlarını kaydettirdiğini müşterilerine bildireceğini kabul etmektedir. MÜŞTERİ ayrıca, ICANN gerekliliklerine uygun bir şekilde Whois Veri Tabanına konacak tam, kesin ve güncel bilgiyi sağlamayı, kayıt ettiği her bir alan adı için sağlamak durumundadır. Düzeltilmiş veya yenilenmiş bir bilgi MÜŞTERİ'ye ulaştıktan sonra MÜŞTERİ iki (2) iş günü içinde bu bilgiyi CEVHERLER HOSTİNG’e sağlayacak, böylece CEVHERLER HOSTİNG de kendi kayıt verilerini yenileyebilecektir.

7. Sözleşmede Şartların Değişikliği

MÜŞTERİ; alan adları tescil ve yönetim uygulamalarının sürekli gelişmekte olduğunu, ICANN ya da Yetkili Tescil Kuruluşu ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü düzenlemelerine uygun olarak CEVHERLER HOSTİNG’in işbu Sözleşmede gerekli değişiklikleri yapması gerektiğini/yapabileceğini bilmekte ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

CEVHERLER HOSTİNG; sözleşmenin güncel halini web sitesinde tarih belirterek yayınlayacaktır.

MÜŞTERİ’nin; adına kaydedilmiş alan adını kullanmaya devam etmesi işbu Sözleşmedeki her türlü değişikliği kabul ettiği anlamına gelmektedir. Herhangi bir değişikliğin kabul edilmemesi halinde, MÜŞTERİ alan adı tescilinin iptal edilmesini veya başka bir Yetkili Tescil Kuruluşu ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’ne transfer edilmesini talep edebilir. İşbu Sözleşmede veya başka herhangi bir ilgili ve/veya geçerli sözleşmede yapılan herhangi bir değişikliğin kabul edilmemesi halinde, sözü edilen iptal veya transfer talepleri MÜŞTERİ’ye sunulan tek çözüm yoludur ve MÜŞTERİ bunu bilmekte ve kabul etmektedir.

8. Sözleşmede Güncel Bilgi

MÜŞTERİ; uygulamanın ve/veya kayıt süreç değişikliklerinin bir parçası olarak Yetkili Tescil Kuruluşundan ve/veya Yetkili Kayıt Operatöründen her hangi bir bilgi edindiği zaman bunu iki (2) işgünü içinde CEVHERLER HOSTİNG’e bildireceğini kabul etmektedir. Bu bilgiyi güncel ve doğru bir durumda korumak MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her ne sebeple olursa olsun, başlangıçta ve devamlı olarak CEVHERLER HOSTİNG’e tam, kesin ve doğru bilgi sağlayamaması, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir. MÜŞTERİ tarafından sağlanan bilginin geçerliliğine karar vermek için CEVHERLER HOSTİNG tarafından MÜŞTERİ'ye yöneltilecek her hangi bir soruya, her ne sebeple olursa olsun, ilk iki (2) gün içinde cevap verilmemesi, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Öte yandan MÜŞTERİ; alan adının satın alma kaydının bir kopyasının tutmakla da yükümlüdür.

MÜŞTERİ; CEVHERLER HOSTİNG tarafından talep edilen iletişim bilgilerinin alan adı kaydı için gerekli olduğunu ve kayıt operatörü ile paylaşılacağını bilir ve kabul eder. ICANN'ın istediği bu bilgi Whois veritabanı yoluyla halka açık olması ve kayıt operatörünün Whois yoluyla bu bilgiyi halka açık tutması gerekebilir. Gerek CEVHERLER HOSTİNG gerekse Yetkili Tescil Kuruluşu ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü, bu bilgiyi güvenilir bir üçüncü kişiyle beraber arşivleyebilir. MÜŞTERİ, bütün bu ihtiyaç ve bildirimlere onay ve rıza vermektedir. MÜŞTERİ, üzerine kayıtlı her bir alan adı için, aşağıdaki bilgilerin, ICANN Politikası gereğince, belirlenmiş olan Whois veritabanı dizininde halka açık olarak yer alacağını ve ICANN sözleşmesinde belirlenen şekilde bütün olarak ticari amaçla kullanılabileceğini, bir katalogda yer alabileceğini, satılabileceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

 • Alan Adı
 • MÜŞTERİ'nin Adı ve Soyadı
 • MÜŞTERİ'nin e-posta adresi, posta adresi, teknik ve idari iletişimler için telefon ve faks numaraları
 • Birincil ve İkincil Ad Sunucuları (Name Server) için İnternet Protokol Numaraları
 • Ad Sunucularının cevap veren isimleri ve Orijinal Kayıt ve süre bitim tarihi

MÜŞTERİ, alan adı kayıt sürecinde sağladığı kamuya açık bilgilerin, ICANN'ın izin verdiği kapsamda, CEVHERLER HOSTİNG tarafından kullanılabileceğini kabul etmektedir. MÜŞTERİ aynı zamanda alan adı sistemleri konusunda gerek mevcut gerek gelecekteki kural ve politikalarla uyumlu olmak bakımından, alan adı başvurusu yaptığı sırada sağladığı ve aşağıda yer alan bilgileri, interaktif ve kamuya açık bir biçimde, kendi veri tabanı aracılığıyla üçüncü kişilere açıklayabilme hakkını CEVHERLER HOSTİNG’e vermektedir.

 • MÜŞTERİ tarafından kaydedilmiş alan adı ya da alt alan adı veya alt alan adları
 • Organizasyonun adı, tipi ve posta adresi
 • MÜŞTERİ'nin alan ad(lar)ının veya alt-alan ad(lar)ının idari ve teknik sorumluların ad(lar)ı, pozisyon(lar)ı, posta adres(ler)i, e-posta adres(ler)i, sesli telefon numara(lar)ı ve varsa fax numara(lar)ı
 • MÜŞTERİ'nin alan adının veya alt-alan adlarının için en az iki (2) ad sunucusu hostunu (biri birincil ve en az biri ikincil) tüm host adlarını ve internet protokol adreslerini ad sunucusunu belirtilebilir.
 • Bu ad sunucularının cevap veren isimleri
 • Kaydın Orijinal oluşum tarihi ve kaydın süre bitim tarihi

CEVHERLER HOSTİNG’in bu ve buna benzer bilgileri bütün halinde veya bir kısmını üçüncü kişilerin kullanımına açması gerekebilir. Bununla beraber, takdir hakkı CEVHERLER HOSTİNG’e ait olmak üzere, bu bilgiyi bir üçüncü kişiye devredebilir veya temlik edebilir. MÜŞTERİ Hesap Bilgilerinin ve başvurusunda belirtilen diğer tüm açıklamaların doğru, tam ve eksiksiz olduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır. Yetkili Tescil Kuruluşu ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü, şu durumlarda alan adı tescilini feshetme hakkını saklı tutmaktadır:

 • (i) MÜŞTERİnin veya temsilcisin sunduğu bilgilerin yanlış, tutarsız, eksik, güvenilmez, yanlış yönlendirici veya başka bir şekilde gizli olması veya
 • (ii) Hesap Bilgilerinin doğru, güncel, tam, tutarlı ve güvenilir şekilde tutulmaması.

MÜŞTERİ bu ihlallerin sözleşmeninin önemli bir ihlali anlamına geleceğini ve bu durumda CEVHERLER HOSTİNG'in, Yetkili Tescil Kuruluşu'nun ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü'nün herhangi bir para iadesinde veya önceden bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahip olacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

9. Sözleşmede Uyuşmazlık Durumu

MÜŞTERİ; alan adı tesciline veya rezervasyonuna başka bir üçüncü şahıs tarafından itirazda bulunulması halinde, ilgili Yetkili Tescil Kuruluşundan ve/veya Yetkili Kayıt Operatöründen anlaşmazlıklara ilişkin ilkelerinde belirtilen hükümlere tabi olacağını, herhangi bir üçüncü şahıs ile arasında bir alan adı anlaşmazlığının ortaya çıkması halinde, geçerli ilkelerde yer alan kayıt ve koşullar uyarınca CEVHERLER HOSTİNG’in zararlarını tazmin edeceğini ve CEVHERLER HOSTİNG’i uyuşmazlıktan ber’i kılacağını kabul eder. Alan adı ile ilgili olarak bir adli veya idari makam nezdinde bir şikayet başvurusunda bulunulduğunun Yetkili Tescil Kuruluşuna ve/veya Yetkili Kayıt Operatörüne bildirilmesi halinde, Yetkili Tescil Kuruluşu ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü kendi iradesine göre, (i) adli veya idari makam tarafından yapması emredilen süre boyunca veya (ii) MÜŞTERİ tarafından ve diğer taraftan alan adı anlaşmazlığının çözüldüğüne dair bir tebligat alacağı zamana kadar, MÜŞTERİ’nin alan adı kullanımını askıya alabilir veya tescil kayıtlarında değişiklik yapabilir. Ayrıca, MÜŞTERİ’nin tescili veya alan adı kaydı ile ilgili olarak MÜŞTERİ aleyhine herhangi bir davanın açılması halinde Yetkili Tescil Kuruluşu ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü, tescil kaydının kontrolünü CEVHERLER HOSTİNG’in düzenleyeceği bir tescil sertifikası ile yetkili makamın tesciline bırakabilir.

10. Sözleşmede Politika

MÜŞTERİ; alan adı tescilinini Yetkili Tescil Kuruluşu ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü, ICANN veya devlet politikası uyarınca veya bunlarla uyumlu olmayan herhangi bir tescil eden veya tescil kurumu uygulaması uyarınca (1) CEVHERLER HOSTİNG veya ad tescilini gerçekleştiren Yetkili Tescil Kuruluşunun ve/veya Yetkili Kayıt Operatörünün yaptığı hataları düzeltmek veya (2) alan adı ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek amacıyla askıya alınabileceğini, iptal edilebileceğini veya transfer edilebileceğini kabul eder.

11. Sözleşmede Sorumlulukların Sınırlandırılması

MÜŞTERİ işbu Sözleşme kapsamında ve işbu Sözleşmenin ihlali halinde sunulan her türlü Hizmet ve Hizmetler ile ilgili tüm CEVHERLER HOSTİNG yükümlülüğünün ve MÜŞTERİ'nin münhasır çözüm yollarının sadece alan adının ilk kaydı ile ilgili olarak ödenen miktar ile sınırlı olduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır. Yetkili Tescil Kuruluşu ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü yöneticileri, çalışanları, bağlı kuruluşları, alt kuruluşları, acenteleri ve üçüncü şahıs tedarikçileri, ICANN ve ilgili tescil kurumları Hizmetlerden herhangi birinin kullanımı veya kullanılamaması ya da ikame hizmetlerin temin edilmesinin maliyetinden kaynaklanan doğrudan, dolaylı, arızi, özel veya tali hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. CEVHERLER HOSTİNG olarak aşağıdakilerden kaynaklanan fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir kayıp ve yükümlülük ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz:

 • erişimdeki gecikme veya erişimin kesintiye uğramasından kaynaklanan kayıp veya yükümlülükler;
 • verilerin iletilmemesi veya yanlış iletilmesinden kaynaklanan kayıp veya yükümlülük;
 • doğal afetlerden kaynaklanan kayıp veya yükümlülük;
 • MÜŞTERİ'nin hesap kimliğinin veya parolasının yetkisiz kullanımı veya yanlış kullanımından kaynaklanan kayıp veya yükümlülük;
 • işbu Sözleşme kapsamında temin edilen her türlü ve tüm bilgi, hizmet ve hizmetlerdeki hatalardan, eksiklerden veya yanlış ifadelerden kaynaklanan kayıp veya yükümlülük;
 • CEVHERLER HOSTİNG hizmetlerinin kesintiye uğramasından kaynaklanan kayıp veya yükümlülük. İşlemin akdî, fiilî (ihmalkârlık dahil) veya başka bir türde olması fark etmeksizin, ilgili zararların ortaya çıkabileceği tarafımıza bildirilmiş olsa dahi MÜŞTERİ'nin tescil kaybı veya alan adı kullanımının veya işlerinin kesintiye uğramasından kaynaklanan veya hiçbir türdeki hiçbir dolaylı, özel, arızi veya tali zarardan (kâr kayıpları dahil) CEVHERLER HOSTİNG olarak yükümlü olmayacağımızı MÜŞTERİ gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

12. Sözleşmede Tescil Politikaları İle Tutarsızlıklar

İşbu Sözleşmenin ilgili bir Yetkili Tescil Kuruluşunun ve/veya Yetkili Kayıt Operatörünün herhangi bir kayıt, koşul, politika veya prosedürü ile tutarlı olmaması halinde ilgili Yetkili Tescil Kuruluşunun ve/veya Yetkili Kayıt Operatörünün kayıt, koşul, politika veya prosedürü geçerli olacaktır.

13. Sözleşmede Feragatsizlik

MÜŞTERİ'nin bu Sözleşmedeki ya da Hizmet Sözleşmesi’ndeki hükümlerden herhangi birini ifa etmesini talep etmememiz, ilgili ifanın başka herhangi bir tarihte yapılmasını talep etme hakkımızı etkilemeyecek, işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün ihlali karşısında feragat etmemiz ilgili hükmün MÜŞTERİ'den tümüyle feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir.

14. Sözleşmede TLD'ler

Aşağıdaki ek hükümler; yetkili tescil operatörü aracılığı ile tescil ettirilen tüm alan adları için geçerlidir:

 • .com/net Alan adları: Bir ".com" veya ".net" tescili durumunda şu kayıt ve koşullar geçerli olacaktır:
  • UDRP’ye itaat. Tescil ettiren, ICANN'ın Alan Adı Anlaşmazlıklarının Halli için Yeknesak Politikası ("UDRP") (http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm) kapsamındaki işlemlere itaat etmeyi ve Tescil Kurumu tarafından belirtilen gereklere uygunluk sağlamayı kabul etmektedir; bu politikalar değiştirilmeye açıktır;
  • Alan adı kullanımından kaynaklanan veya bununla ilgili anlaşmazlıkların halli için Tescil Ettiren, diğer muhtemel geçerli yargı salahiyetlerine halel getirmemek kaydıyla
   • Tescil Ettirenin ikamet bölgesindeki mahkemelerin yargı yetkisine ve
   • Yetkili Kayıt Operatörünün bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisine itaat edecektir.
 • .org Alanadları: Bir ".org" tescili durumunda şu kayıt ve koşullar geçerli olacaktır:
  • UDRP’ye itaat. Tescil ettiren, ICANN'ın Alan Adı Anlaşmazlıklarının Halli için Yeknesak Politikası ("UDRP") (http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm) kapsamındaki işlemlere itaat etmeyi ve Tescil Kurumu tarafından belirtilen gereklere uygunluk sağlamayı kabul etmektedir. Bu politikalar değiştirilmeye açıktır;
  • Alan adı kullanımından kaynaklanan veya bununla ilgili anlaşmazlıklarının halli için Tescil Ettiren, diğer muhtemel geçerli yargı salahiyetlerine halel getirmemek kaydıyla
   • Tescil Ettirenin ikamet bölgesindeki mahkemelerin yargı yetkisine ve
   • Yetkili Kayıt Operatörünün bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargı yetkisine itaat edecektir.
 • .info Alanadları: Bir ".info" tescili durumunda şu kayıt ve koşullar geçerli olacaktır:
  • Tescil Ettirenin Kişisel Verileri. Tescil Ettirenin kişisel verilerinin .INFO tescil kurumu ve onun görevlendirdiği şahısları ve acenteleri tarafından sözleşmesinde belirtilen amaçlar ile tutarlı bir şekilde kullanılmasını, kopyalanmasını, dağıtılmasını, yayınlanmasını, değiştirilmesini ve başka bir şekilde işlenmesini onaylamaktasınız;
  • UDRP’ye itaat. Tescil ettiren, ICANN'ın Alan Adı Anlaşmazlıklarının Halli için Yeknesak Politikası ("UDRP")(http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm) kapsamındaki işlemlere itaat etmeyi ve Tescil Kurumu tarafından belirtilen gereklere uygunluk sağlamayı kabul etmektedir.
 • .tr Alanadları için ayrıca “nic.tr” politikaları https://nic.tr , ist ve istanbul uzantılı alan adları için http://nic.ist/politikalar/mkk-politikalari , .tc uzantılı alan adları için ise “nic.tc” politikaları https://www.tc geçerli olacaktır.

MÜŞTERİ söz konusu hüküm ve politikalara uymakla yükümlü olduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

15. Sözleşmede Hizmetlerin Askıya Alınması ve Sözleşme İhlali

MÜŞTERİ, işbu Sözleşmede belirtilen diğer konulara ek olarak aşağıdaki maddeleri de gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

 • CEVHERLER HOSTİNG tarafından sağlanan hizmetlerden her hangi birisini kullanma yeterliliğiniz, bu Sözleşme'nin ihlali durumunda askıya alınması veya iptali ve/veya halen yürürlükte olan ya da Yetkili Tescil Kuruluşu ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü tarafından sonradan benimsenen her hangi bir politikanın gerektirdiği askıya alma veya iptal durumuna bağlıdır.
 • Her hangi bir alan adı kaydınız ICANN'ın ya da Yetkili Tescil Kuruluşu'nun ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü'nün benimsediği ölçütler veya politika, ya da ICANN'ın benimsediği ölçüt ve veya politikalarla tutarsızlık göstermeyen CEVHERLER HOSTİNG’in herhangi bir prosedürü gereğince, (a) her hangi bir alan adının kaydı sırasında Yetkili Tescil Kuruluşu ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü ya da CEVHERLER HOSTİNG tarafından hataların düzeltilmesi (b) herhangi bir alan adı ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü, devir, askıya alma ve iptal edilme şartına bağlıdır.

MÜŞTERİ, bu Sözleşme'nin kayıt ve şartlarına ayrıca CEVHERLER HOSTİNG tarafından belirlenen her hangi bir kural ve politikaya tam olarak uymaması halinde, bu durumun Sözleşme'nin esaslı bir ihlali sayılacağını ve CEVHERLER HOSTİNG’in bu tip bir ihlali MÜŞTERİLERİNE yazı ile veya elektronik olarak (örn. E-posta) bildireceğini kabul etmektedir. MÜŞTERİ, CEVHERLER HOSTİNG’e (7) gün içinde yükümlülüklerini ihlal etmediğine dair esaslı bir delil sunmadığı durumda, CEVHERLER HOSTİNG MÜŞTERİ ile olan ilişkisini sonlandırabilecek ve yasal mevzuat kapsamında MÜŞTERİ'ye karşı uygun hukuki çarelere başvurabilecektir. Bu tarz bir yol MÜŞTERİLERE bildirim yapılmadan uygulanabilir ve bu yollar, burada söylenenlerle sınırlı olmamak üzere, MÜŞTERİ'nin alan adlarının iptali ve CEVHERLER HOSTİNG tarafından MÜŞTERİLERE sağlanan hizmetleri durdurmak şeklinde olabilir. İhlalden dolayı hizmetlerin kesilmesi veya iptal edilmesi nedeniyle MÜŞTERİLERE herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

16. Sözleşmede Hizmetlerin Kısıtlanması ve Reddetme Hakkı

MÜŞTERİ, CEVHERLER HOSTİNG tarafından sunulan hizmetleri aşağıdaki amaç ve benzeri için kullanmamayı veya başkalarının kullanmasına izin vermemeyi gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır :

 • İstenmeyen e-mail iletimi (spam) ve CEVHERLER HOSTİNG tarafından sağlanan herhangi bir servise tekrarlayan, yüksek hacimli sorgulamalar (örneğin alan adı müsaitliği vb.) Eğer MÜŞTERİ, alan adını, alan adı sunucularını (DNS) CEVHERLER HOSTİNG Sunucuları üzerinde barındırıyorsa veya bir alan adını yönlendirmek için sistemini kullanıyorsa, URL, veya başka şekilde bir site veya bir sistemi barındırıyorsa ya da CEVHERLER HOSTİNG üzerinden kayıt altına alınmış alan adı varsa, CEVHERLER HOSTİNG'in DNS sistemine aşırı yük bindirmemeye dikkat etmek mükellefiyetindedir. MÜŞTERİ, CEVHERLER HOSTİNG'in sunucularını, alan adını, kaynak olarak, vasıta olarak, adrese cevap olarak veya mail bombardımanı için varış adresi olarak, Internet paket flooding, paket bozma, vb. için kullanamaz. Server hack’leme ya da güvenlik açıklarına karşı işlenen diğer suçlar yasaktır. Şebekenin dengesini tehdit eden, MÜŞTERİ'nin sitesinin sebep olduğu aktivitelerin algılanması halinde, CEVHERLER HOSTİNG’in bu alan adını devre dışı bırakma hakkı saklıdır. MÜŞTERİ, Cevherler Hostin’in takdiri ile ve MÜŞTERİ'ye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını onaylamayı reddedebileceğini kabul etmektedir. Bununla beraber, CEVHERLER HOSTİNG, kendi takdiri ile ve MÜŞTERİ’ye karşı her hangi bir yükümlülüğü olmadan, her hangi bir alan adının kaydını, kaydın yapılmasından sonraki ilk otuz (30) gün içinde silebilir. Ayrıca, eğer bir isim, istenmeyen veya ahlaken sakıncalı aktivitelerle bütünleşmişse, CEVHERLER HOSTİNG alan adının kaydını iptal edebilir. Sakıncalı aktivitelerin bazıları, bu kadarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılmıştır:
 • üçüncü kişilere iftira, küçük düşürme, zarar, kötüye kullanma, tehdit, hakaret veya taciz duygularını yaşatacak şekilde düzenlenmiş aktiviteler
 • 5651 sayılı Yasada tanımlanmış katalog suçlar
 • nefret suçları, terörizm ve çocuk pornosu gibi başkalarını kanunsuz davranışlar yapmaya cesaretlendiren aktiviteler
 • haksız, bayağı, muzır, üçüncü bir kişinin özel hayatına giren, ırkçı ve diğer uygunsuz aktiviteler
 • üçüncü bir kişinin kimliğini taklit edecek şekilde düzenlenen aktiviteler
 • küçüklerin ahlaka aykırı bir şekilde kullanılması veya zarar verilmesi şeklinde düzenlenen aktiviteler.

Her ne kadar MÜŞTERİ, CEVHERLER HOSTİNG’in bir kaydı reddettiği veya kayıttan sonraki ilk otuz (30) gün içinde sildiği durumlarda, hem iptal edilme hem de reddedilme halleriyle bağlantılı olarak CEVHERLER HOSTİNG’e yaptığı ödemeyi geri alabilecek ise de CEVHERLER HOSTİNG’in bir alan adını, spamle veya ahlaki açıdan sakıncalı aktivitelerle bütünleşik olmasından ya da politika ve mevzuata aykırılığından dolayı sildiği durumlarda, geri ödeme yapmaz.

17. Sözleşmede Alan Adı Kayıtları İçin Özel Şartlar

MÜŞTERİ, bir alan kaydı satın aldıktan sonra, her bir kayıt için, diğer sözleşmelerin, kural ve politikaların bir birine bağlı olduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

18. Sözleşmede Tarih

İşbu Sözleşme 7 Haziran 2018 tarihinde güncellenmiştir.

CEVHERLER HOSTİNG.